t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Day chuy?n s?n xu?t bao bì thành ph?m

  M? t?

  1. Thi?t k? tiêu chu?n hóa và m?-?un hóa: th?c hi?n s?n xu?t linh ho?t và m? r?ng linh ho?t ti?p sau trong day chuy?n s?n xu?t

  2. S? d?ng cánh tay robot: ?? ??t ???c s? t? ??ng hóa và trí tu? hóa trong s?n xu?t (th?c hi?n ???c vi?c truy?n tin t?c và truy?n s? li?u gi?a các thi?t b?).

  3. Thi?t k? ph? bi?n: Workstation (Máy tr?m) có ??t tr??c ph?m vi kích th??c s?n ph?m và trong ph?m vi kích th??c này thi?t b? ??u có th? s? d?ng ???c

  4. Thi?t k? ki?u máy tr?m: M?t máy tr?m hoàn thành vi?c s?n xu?t m?t ho?c nhi?u trình t? và m?t day chuy?n s?n xu?t bao g?m nhi?u máy tr?m.

  5. ??ng b? tiêu chu?n hóa v?t li?u:

  Cánh tay robot g?p và s?p x?p nhanh chóng, ti?t ki?m th?i gian( c?i thi?n tiêu chu?n hóa cách l?u tr? v?t li?u hi?n có và tiêu chu?n hóa v?t li?u khi thi?t k? nghiên c?u s?n ph?m m?i)

  6. Thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u (thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u ? phía ngoài cùng c?a thi?t b?, thu?n ti?n cho nhan viên b? sung nguyên li?u)

  H??NG D?N QUY TRìNH X? LY KHI NGUYêN LI?U KH?NG ??U

  GI?I THI?U C?U T?O T?NG TH? C?A MáY B?N VíT T? ??NG

  VIDEO ?NG D?NG

  Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

  Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
  Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
  Máy hàn
  Máy hàn
  P1040712 kéo hàn
  P1040712 kéo hàn
  ?ng d?ng vít
  ?ng d?ng vít
  máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
  máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
  máy vít am thanh
  máy vít am thanh
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

  GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NG TY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

  C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n,
  có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

  C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
  B?ng phát minh sáng ch?
  B?ng phát minh sáng ch?
  B?ng phát minh sáng ch?
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区