t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Tin t?c OKATA

  Liên h?

  TáC D?NG C?A CH?C N?NG NHI?T ?? ?N ??NH TRONG MáY B?N VíT T? ??NG Là Gì?

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:17:58  L??t xem: 2745
  TáC D?NG C?A CH?C N?NG NHI?T ?? ?N ??NH TRONG MáY B?N VíT T? ??NG Là Gì?

  Ch?c n?ng chính c?a máy b?n vít t? ??ng là nung ch?y và hàn hoàn thi?n th?ng qua nhi?t ?? cao nên yêu c?u v? nhi?t ?? t??ng ??i cao, trên th? tr??ng c?ng có nhi?u s?n ph?m gia nhi?t nh?ng kh?ng ki?m soát t?t nhi?t ?? khi?n nhi?t ?? t?ng liên t?c. Ph?m vi nhi?t ?? v?n hành an toàn b? v??t quá. Vì v?y, quá trình hàn kh?ng ch? yêu c?u t?ng nhi?t ?? liên t?c mà ??ng th?i còn ph?i ??m b?o tác nghi?p trong ph?m vi nhi?t ?? thích h?p m?i là an toàn nh?t, hi?u qu? hàn thi?c c?ng t?t nh?t.

  Và n?u nhi?t ?? ti?p t?c t?ng cao thì ??u hàn s? d? b? h? h?ng. ?? mang l?i hi?u qu? hàn t?t h?n và thu?n ti?n cho vi?c v?n hành máy, các nhà máy hi?n nay v? c? b?n s? d?ng máy hàn có nhi?t ?? ?n ??nh kh?ng ??i. Sau khi máy ch? ???c l?p trình, nhi?t ?? hàn ???c cài ??t, sau khi b?t máy và nang nhi?t lên ?i?m nhi?t ?? này, máy s? ng?ng nóng lên và gi? nhi?t ?? ???c ki?m soát trong ph?m vi hàn yêu c?u. Tr??c khi s? d?ng chính th?c, máy s? ???c ??a vào v?n hành th?, trong quá trình v?n hành, có th? ki?m tra xem cài ??t ?i?m nóng ch?y c?a ch?t hàn có phù h?p hay kh?ng, ??ng th?i b?n c?ng có th? ki?m tra t? l? nh?a th?ng và c?n thích h?p.

  Tr??c khi b?t ??u c?ng vi?c chính th?c, chúng ta nên ?ào t?o có h? th?ng ?? ng??i v?n hành chính n?m v?ng các ch?c n?ng, ph??ng th?c v?n hành và ph??ng pháp g? l?i tham s? c?a máy, ?? sau khi b?t ??u c?ng vi?c, máy có th? tr?c ti?p ho?t ??ng bình th??ng mà kh?ng t?n thêm th?i gian làm quen v?i máy. ??c ?i?m c?a lo?i máy móc, thi?t b? này th?c t? càng th? hi?n r? h?n v? hi?u qu? s?n xu?t, b?i tr??c ?ay h?u h?t ??u ???c v?n hành th? c?ng nên t?c ?? v?n hành còn h?n ch?, ch? có th? ??t ??n m?t s?n l??ng nh?t ??nh trong h?n m?t ngày, n?u mu?n ??t s?n l??ng t??ng ??i cao thì c?n b? sung thêm ng??i ho?c làm thêm gi?.

  Nh?ng n?u là máy thì có th? ?i?u ch?nh t?c ?? phù h?p theo nhu c?u s?n l??ng hàn trong ngày, t? ?ó có th? c?i thi?n s?n l??ng chung trong ngày. T?t nhiên, khách hàng ch?c ch?n s? lo l?ng v? vi?c li?u ch?t l??ng v?t hàn có b? ?nh h??ng n?u t?ng t?c ?? hàn hay kh?ng, ?ay là d?i t?c ?? ???c tiêu chu?n hóa, n?u t?c ?? ???c ?i?u ch?nh trong ph?m vi mà các th?ng s? thi?t b? có th? ?áp ?ng thì ?? chính xác ch?c ch?n s? kh?ng có b?t k? tác ??ng nào. Ngoài ra, các th?ng s? có th? ???c s?a ??i tùy theo s?n ph?m hàn, vì ??i khi có th? s?n xu?t nhi?u l? lo?i s?n ph?m hàn khác nhau trong m?t ngày, vì v?y n?u danh m?c s?n ph?m trên day chuy?n s?n xu?t b? s?a ??i gi?a ch?ng thì các th?ng s? c?a máy c?ng s? c?n ph?i ?i?u ch?nh ???c l?p trình l?i.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区