t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Tin t?c OKATA

  Liên h?

  TH?NG BáO NGH? L? TRUNG THU C?A C?NG TY OKATA QU?NG ??NG

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:27:48  L??t xem: 1927
  TH?NG BáO NGH? L? TRUNG THU C?A C?NG TY OKATA QU?NG ??NG

  Nhan d?p Trung thu, toàn th? nhan viên C?ng ty TNHH C?ng nghê th?ng minh Okata Qu?ng ??ng xin g?i l?i c?m ?n ??n quy khách hàng ?? lu?n quan tam và ?ng h?!

   

       C?n c? vào tình hình th?c t? c?a c?ng ty, sau khi nghiên c?u và quy?t ??nh c?a ban l?nh ??o, xin th?ng báo l?ch ngh? Trung thu n?m nay nh? sau:

   

     T? ngày 20/09/2021 ??n ngày 21/09/2021 t?ng c?ng có 2 ngày, làm vi?c bình th??ng vào ngày 22/09. Trong nh?ng ngày ngh? l? s? kh?ng có ng??i tr?c, giao hàng, ti?p khách,…

  R?t mong quy khách hàng hi?u và th?ng c?m. Quy khách hàng có th? g?i ?i?n ?? ???c t? v?n.Hotline ph?c v? l? t?t là: 18029123970. Chúc nhà nhà sum h?p vui v?! Gia ?ình h?nh phúc! T?t trung thu vui v?!


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区