t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Tin t?c OKATA

  Liên h?

  LàM TH? NàO ?? NHANH CHóNG TìM RA QUY TRìNH MáY HàN THI?C H?P LY

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:24:36  L??t xem: 2239
  LàM TH? NàO ?? NHANH CHóNG TìM RA QUY TRìNH MáY HàN THI?C H?P LY

   Làm th? nào ?? tìm nhanh m?t quy trình máy hàn h?p ly và nhanh chóng ??a vào tr?ng thái s?n xu?t? Máy hàn t? ??ng ban ??u ???c thi?t k? ?? thay th? c?ng vi?c th? c?ng, nó ch? là m?t hành ??ng thay th? cho vi?c hàn th? c?ng, tuy nhiên, kh?ng có cách nào ??t ???c thao tác tay linh ho?t nh? c?ng vi?c th? c?ng nên c?n ph?i ?i?u ch?nh v? nhi?u m?t.

   H?y ch?n ??u m? hàn phù h?p v?i s?n ph?m, t?c là c? g?ng sao cho k?t h?p. ??u m? hàn phù h?p có th? tác ??ng ??n ch?t l??ng và hi?u qu? hàn.

   B?n than mi?ng hàn c?a s?n ph?m là lo?i v?t li?u gì?Sau khi hi?u r? ch?t li?u c?a s?n ph?m, tình tr?ng làm nóng tr??c và tr?ng thái d?n nhi?t, có th? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thích h?p.

   Khi l?a ch?n thi?t b? t?n s? th?p và cao t?n, c?n hi?u r? các ??c tính c? b?n c?a s?n ph?m và ?? ?n thi?c c?a nó, m?t s? s?n ph?m ??c bi?t yêu c?u thi?t b? hàn t?n s? cao ?? ??t ???c hi?u qu? hàn nh? mong ??i.

  H??ng c?a ??u m? hàn trên máy hàn và ?i?m ti?p xúc gi?a ??u m? hàn và mi?ng hàn là r?t quan tr?ng, m?i ph??ng pháp ??u có ch?t l??ng và hi?u qu? hàn khác nhau, vì v?y h?y th? nhi?u h?n. 

  Th?i gian làm nóng tr??c c?a s?n ph?m: M?t s? s?n ph?m d?n nhi?t t??ng ??i ch?m, chúng ta c?n ??t th?i gian làm nóng tr??c lau h?n m?t chút ?? ??m b?o s?n ph?m có th? ?n thi?c.

  Thi?t b? máy hàn t? ??ng yêu c?u v?n hành th? ? nhi?u khía c?nh khác nhau, h?y th? nhi?u h?n, kh?ng th? hàn ch? b?ng cách ch?y t?a ??. Yêu c?u nhan viên có kinh nghi?m hàn m?i có th? thao tác thi?t b? t?t. Ch?y th? thi?t b?. M?i l?n ch?y th? s?n ph?m ??u c?n nhi?u l?n th? nghi?m ?? có ???c quy trình hàn phù h?p v?i s?n ph?m, b?n ph?i kiên nh?n và th? theo nhi?u h??ng.

  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区