t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  GI?I THI?U V? OKATA

  C?NG TY TNHH C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA QU?NG ??NG

  C?ng ty TNHH C?ng Ngh? Th?ng Minh OKATA Qu?ng ??ng thành l?p vào n?m 2005, là m?t doanh nghi?p k? thu?t m?i c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia, t?p trung vào nghiên c?u ch? t?o th?ng minh cao c?p, s?n xu?t, mua bán, thi?t k? theo yêu c?u. Có tr? s? chính t?i ??ng Qu?n, Qu?ng ??ng, có c?ng ty con ??t t?i H?i Phòng, Vi?t Nam, có v?n phòng t?i các n?i nh? B?c Kinh, Th??ng H?i, Nam Kinh.

  C?ng ty OKATA v?i c?t l?i là “ch? t?o th?ng minh, nhà máy th?ng minh”, ?? liên ti?p phát tri?n nhi?u c?ng ngh? nòng c?t trong ch? t?o th?ng minh nh? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa, các máy móc b?n vít, hàn th?ng minh, tra keo, ki?m tra l?p ráp, v?n chuy?n th?ng minh, nhà kho th?ng minh, n?n t?ng th?ng tin c?ng nghi?p. ??ng th?i, th?ng qua m? hình “Internet +” và “C?ng nghi?p 4.0”, tích h?p c?ng ngh? th?ng tin s?, cung c?p d?ch v? các ph?n m?m s? hóa s?n xu?t nh? h? th?ng h?u c?n t? ??ng, h? th?ng liên k?t Internet v?n v?t (IoT), h? th?ng th?ng tin tích h?p s?n xu?t, h? th?ng qu?n ly x??ng tr?c quan ?? t?o ra các gi?i pháp nhà máy th?ng minh t?t c? trong m?t.

  S?n ph?m ???c s? d?ng r?ng r?i trong các ngành nh? ?i?n t?, m? hình cao c?p 3C, m?ng 5G, ?i?n t? ? t?, thi?t b? ??u cu?i th?ng minh, màn hình hi?n th?, n?ng l??ng m?i, l?u tr? n?ng l??ng; cung c?p các gi?i pháp t?ng th? c?nh tranh nh?t và thi?t b? chuyên nghi?p ti?t ki?m chi phí nh?t cho các c?ng ty n?i ti?ng trong và ngoài n??c, ?? thi?t k? thành c?ng v? cùng nhi?u day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng cho khách hàng

  C?ng ty s? h?u 4 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m, 5 th??ng hi?u riêng ??c quy?n và ?? nh?n ???c h?n 80 b?ng sáng ch? c?p qu?c gia, trong ?ó có h?n 40 b?ng sáng ch? ??c quy?n phát minh. Ngoài ra, c?ng ty ?? ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO 9001, th?ng qua ch?ng nh?n qu?c t? các dòng s?n ph?m nh? day chuy?n th?ng minh, máy b?n vít, máy hàn, máy tra keo và xu?t kh?u ?i kh?p n?i trên th? gi?i.

  C?ng ty OKATA lu?n tuan th? nguyên t?c phát tri?n "trung th?c, chuyên nghi?p, h?p tác và ??i bên cùng có l?i" và cam k?t xay d?ng m?t th??ng hi?u s?n xu?t cao c?p có tu?i ??i hàng th? k?. V?i s? can b?ng hoàn h?o gi?a tính n?ng và giá c?, chúng t?i kh?ng ng?ng theo ?u?i các s?n ph?m ch?t l??ng cao và hi?u qu? cao, ph?c v? khách hàng trong và ngoài n??c, và cu?i cùng tr? thành m?t doanh nghi?p xu?t s?c ???c toàn x? h?i t?n tr?ng.

   


  廣東岡田智能科技有限公司

  L?CH S? PHáT TRI?N

  • 2005n?m
  • 2008n?m
  • 2011n?m
  • 2012n?m
  • 2014n?m
  • 2015n?m
  • 2018n?m
  • 2023n?m
  • 2050n?m
  左箭頭 右箭頭
  2005n?m
  C?ng ty thành l?p, ch? y?u làm ??i ly và kinh doanh các s?n ph?m t? ??ng hóa nh?p kh?u

  Y T??NG CH? ??O

  V?N HóA DOANH NGHI?P

  AN TOàN
  Tính m?ng là trên h?t, chú tr?ng an toàn, an toàn là s? m?t, phòng ng?a lu?n ?u tiên
  TH? TR??NG
  C? h?i kinh doanh kh?ng gi?i h?n, m?i th? ??u ph? thu?c vào con ng??i
  T?P TH? ?OàN K?T
  Ch? có t?p th? ?oàn k?t m?i ?em l?i giá tr? l?i ích ??i bên, cá nhan kh?ng t?o nên giá tr? l?i ích ??i bên
  H?C T?P
  H?c t?p thúc ??y s? ??i m?i, h?c t?p nang cao giá tr? và h?c t?p h??ng t?i t??ng lai
  NH?N TàI
  Bi?t s? d?ng ng??i tài, có nhan tài doanh nghi?p m?i h?ng th?nh
  CH?T L??NG
  S?n ph?m c?ng gi?ng nh? ph?m ch?t c?a m?t ng??i, kh?ng có ch?t l??ng thì kh?ng có th? tr??ng
  D?CH V?
  N? c??i trên g??ng m?t, s? chan thành kh?c trong trái tim
  QU?N LY
  Qu?n ly con ng??i tr??c r?i qu?n ly c?ng vi?c, tuan theo tiêu chu?n trong m?i vi?c, n?i n?i ??u có ng??i qu?n ly
  岡田公司圖片
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区