t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Bách khoa c?ng ngh?

  Liên h?

  ??U Là ?U ?I?M C?A ROBOT HàN THI?C T? ??NG OKATA?

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:55:42  L??t xem: 1617
  ??U Là ?U ?I?M C?A ROBOT HàN THI?C T? ??NG OKATA?

  ?u ?i?m c?a robot hàn thi?c t? ??ng ch? y?u bao g?m các khía c?nh sau:


  T?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho qu?n ly s?n xu?t: Sau khi thi?t b? ???c chính th?c ho?t ??ng, hi?u qu? c? th? c?a nó có th? ???c ??nh l??ng, giúp c?i thi?n hi?u qu? s?n xu?t t?ng th? ? m?t m?c ?? nh?t ??nh và c?ng gi?m tác ??ng c?a các y?u t? con ng??i ??n s?n l??ng và s?n xu?t.   Ti?t ki?m n?ng l??ng: c?ng su?t trung bình c?a thi?t b? là 300-350W, so v?i hàn sóng và hàn ??i l?u thì thi?t b? này ti?t ki?m ?i?n nhà x??ng có l?i th? h?n h?n. L??ng thi?c c?a m?i ?i?m hàn c?a thi?t b? có th? chính xác ??n 0,1mm. ?i?m hàn ???c thi?t l?p ?? ??a day thi?c dài nh?t có th?. Kh?ng có l?ng phí nghiêm tr?ng nào, so v?i các thi?t b? hàn th? c?ng và hàn sóng, v? m?t ti?t ki?m thi?c là ?u th? tuy?t ??i.  Ch?t l??ng s?n ph?m: Robot hàn thi?c t? ??ng k? c? v? ngo?i quan hình th?c ??ng nh?t hay v? ?? tin c?y ch?c ch?n ??u h?n con ng??i thao tác.


  V? kinh t?: s? d?ng thi?t b? hàn, sau khi mua s?m thi?t b? có th? làm tài s?n c?ng ty, nang cao giá tr? t? than và tính ?u vi?t khi nh?n ??n hàng, mà y?u t? nhan c?ng con ng??i kh?ng ??t ???c hi?u qu? này.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区