t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Bách khoa c?ng ngh?

  Liên h?

  Cài ??t nhi?t ?? cho máy hàn thi?c t? ??ng

  Ngày ??ng:2021-09-23 12:03:43  L??t xem: 3085
  Cài ??t nhi?t ?? cho máy hàn thi?c t? ??ng

  Khi hàn, nhi?t ?? cài ??t c?a ??u m? hàn th??ng có m?c bù nhi?t ?? phòng t? 0 ??n 50 ??. Nhi?t ?? ch?t l?ng ?? hàn chì là kho?ng 330 ??, và th?i gian d?ng th??ng là 2 ??n 4 giay, nhi?t ?? th?ng th??ng c?a hàn kh?ng chì kho?ng 370 ??, th?i gian là 3 ??n 5 giay. N?u có th? cài ??t tr?c ti?p nhi?t ?? c? ??nh c?a máy hàn là 380 ?? ?? thu?n ti?n cho vi?c s? d?ng thì nhi?t ?? này có th? ?áp ?ng ???c nhu c?u hàn c?a nhi?u s?n ph?m. N?u b?n có yêu c?u cao v? nhi?t ?? hàn thì có th? ti?p t?c t?ng, tuy nhiên nhi?t ?? quá cao s? ?nh h??ng ??n tu?i th? c?a máy hàn, nhi?t ?? càng cao thì t?c ?? oxy hóa càng nhanh. Kh?ng ch? v?y, khi nhi?t ?? c?a máy hàn t? ??ng v??t quá 450 ??, m?t s? linh ki?n th?m chí có th? b? ??t cháy.

  Trong quá trình hàn, nhi?t ?? ch?c ch?n là m?t trong nh?ng y?u t? ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m nh?ng nó c?ng liên quan m?t thi?t ??n ch?t l??ng c?a máy hàn, m?t chi?c máy hàn t?t có th? t?o ra giá tr? lau dài cho c?ng ty, k? c? khi ch?ng may có l?i x?y ra , c?ng ty chúng t?i lu?n có ??i ng? h?u m?i chuyên nghi?p.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区