t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Bách khoa c?ng ngh?

  Liên h?

  THI?T B? B?N VíT T? ??NG C?A OKATA Có TI?T KI?M ?I?N KH?NG?

  Ngày ??ng:2021-09-23 12:01:59  L??t xem:
  THI?T B? B?N VíT T? ??NG C?A OKATA Có TI?T KI?M ?I?N KH?NG?

  Cu?c s?ng c?a chúng ta kh?ng th? tách r?i kh?i ?i?n n?ng, n?ng l??ng ?i?n ngày càng tr? nên quan tr?ng, kh?ng ng?ng phát tri?n các ngu?n n?ng l??ng khác nhau nh? th?y ?i?n, ?i?n gió, ?i?n h?t nhan. Giá ?i?n c?ng kh?ng ng?ng t?ng cao, ??c bi?t là tiêu th? ?i?n c?ng nghi?p, làm th? nào ?? ti?t ki?m ?i?n là v?n ?? ???c nhi?u ch? doanh nghi?p quan tam.


  Nhi?u khách hàng ??t mua thi?t b? b?n vít t? ??ng c?a c?ng ty chúng t?i nh?m m?c ?ích ti?t ki?m nhan c?ng, t?ng s?n l??ng s?n xu?t nên nhi?u thi?t b? ho?t ??ng 24/24. ?? ti?t ki?m ?i?n n?ng tiêu th? c?a khách hàng, các b? ph?n c?a máy b?n vít c?a chúng t?i ??u s? d?ng b? ph?n linh ki?n có dán nh?n hi?u ti?t ki?m n?ng l??ng cao, máy b?n vít t? ??ng ch? tiêu th? 1 kWh ?i?n trong m?t gi? ho?t ??ng, ?ay th?c s? ?? ??t ???c ti?t ki?m ?i?n hi?u qu? cao và cung c?p cho khách hàng nh?ng d?ch v? có ch?t l??ng t?t h?n.


  Vào mùa hè, nhi?t ?? cao, ng??i v?n hành c?n chú y ti?t ki?m ?i?n ?? tránh h?a ho?n, kh?ng s? d?ng day ho?c ? c?m kh?ng ??m b?o ch?t l??ng, rút phích c?m ?i?n c?a máy b?n vít t? ??ng 3-4 gi? m?t l?n, ?? thi?t b? ngh? ng?i; cách xa thi?t b? v??t qua ph?m vi 10m, nên ng?t ngu?n ?i?n c?a thi?t b?, day d?n s? b? h? l?i do s? d?ng trong th?i gian dài ho?c các ly do khác, r?t d? gay ra ?o?n m?ch và d? cháy khi g?p ?m nên c?n chú y ?i?m này.


  Ngoài ra, c?n ki?m tra các thi?t b? ?? lau ngày kh?ng s? d?ng, tr??c khi mua s? d?ng các thi?t b? m?i khác nên nh? chuyên gia ?o t?i, nghiêm c?m vi?c s? d?ng ?i?n quá t?i, ??u n?i trái phép.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区