t? v?n mi?n phí:

  +84-363676659

  Máy b?n vít t? ??ng

  Xem phan lo?i

  Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ngQuay l?i

  Cánh tay dài m?nh 1400mm mang l?i ph?m vi chuy?n ??ng l?n h?n

  Thi?t k? m?nh giúp gi?m c?n tr? gi?a các máy ??ng th?i t?ng ph?m vi ho?t ??ng

  Thi?t k? than máy nh? và nh? g?n cho phép th?c hi?n ph??ng án b? trí cho nhi?u lo?i máy


  Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ng
  • Chi ti?t s?n ph?m
  • Th?ng s? s?n ph?m

  D?a trên kinh nghi?m thành c?ng c?a r?-b?t C4, r?-b?t dòng C8 c?a C?ng ngh? Okata duy trì thi?t k? tuy?n tính m?ng ch? ??o c?ng nh? hi?u su?t cao, t?i tr?ng cao và kho?ng cách ho?t ??ng l?n h?n c?a r?-b?t C4. Thích h?p cho các ?ng d?ng khác nhau ?òi h?i tính linh ho?t cao, t?c ?? cao và di?n tích nh?. Robot 6 tr?c c? trung C8XL c?a Okata Technology s? d?ng c?ng ngh? servo ?i?u khi?n b?ng ?i?n ?? ??t ???c k?t qu? hi?u su?t cao mà khách hàng mong ??i. Ngoài ra, b?ng cách s? d?ng c?ng ngh? gi?m rung hàng ??u, c? th? là: H? th?ng c? khí vi ?i?n t? th?ch anh C?ng ngh? Okata có th? c?m nh?n v?n t?c góc và ??a nó tr? l?i h? th?ng chuy?n ??ng servo, các r?-b?t dòng C8 có th? gi?m ?áng k? ?? rung trong quá trình di chuy?n và kh?i ??ng/d?ng . Giúp chuy?n ??ng m??t mà h?n và ??nh v? nhanh h?n.

  Hi?u su?t cao

  Th?i gian chu k? t?c ?? cao

  T?i tr?ng lên t?i 8kg trong khi v?n duy trì th?i gian chu k? ng?n

  ?? chính xác ??nh v? l?p l?i cao, phù h?p v?i mong ??i c?a khách hàng

  C?ng ngh? gi?m rung ??m b?o chuy?n ??ng m?nh m? và ??nh v? nhanh h?n

  ?u ?i?m thi?t k? tuy?n tính m?ng

  Nó chi?m m?t di?n tích nh? và ??m b?o t? l? s? d?ng kh?ng gian nhà x??ng.

  Tr?ng l??ng nh? và d? l?p ??t trên tr?n/t??ng bên và l?p ??t ???ng ray/tr??t

  C? tay robot nh? g?n mang l?i kh? n?ng di chuy?n kh?p th? n?m hàng ??u

  Ph?m vi chuy?n ??ng tuy?t v?i

  Ph?m vi làm vi?c c?a kh?p th? nh?t r?ng (+/- 240 ??)

  Thích h?p ?? t?i/d? v?t li?u ? nh?ng kh?ng gian h?n ch? ho?c nh?

   

  B? ?i?u khi?n tiên ti?n và ph?n m?m phát tri?n

  Ph?n m?m Okata Technology RC+ d? s? d?ng, ti?t ki?m th?i gian phát tri?n và ???c ngành ?ón nh?n

  B? ?i?u khi?n RC700-A mang l?i hi?u su?t cao v?i chi phí th?p h?n

  Các thi?t k? tích h?p t?i ?u hóa hi?u su?t h? th?ng và gi?m th?i gian phát tri?n t?ng th? (xem trang tùy ch?n ?? bi?t thêm th?ng tin)

  Có hi?u su?t cao và kh? n?ng x? ly nhanh

  Khách hàng có th? s? d?ng PC c?a riêng mình ?? k?t n?i v?i b? ?i?u khi?n RC700 ?? có hi?u su?t t?t h?n v?i chi phí th?p h?n

   

  Tùy ch?n tích h?p ??y ??

  H??ng d?n tr?c quan

  K?t n?i m?ng v?i API RC+ 7.0

  Các k?t n?i DeviceNet, Fieldbus, Ethernet, IP, EtherCat, CC-Link, thi?t b? , day t?ng

  Trình t?o GUI—t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c t?o GUI th?ng qua m?i tr??ng phát tri?n robot RC+ c?a C?ng ngh? Okata

  ?i?u khi?n tr?c khác

  Theo d?i b?ng t?i

  Lo?i s?ch/lo?i ch?ng t?nh ?i?n có s?n

  Có s?n phiên b?n IP67

   

  Nhi?u ?ng d?ng và ngành c?ng nghi?p

  Xe h?i

  Y h?c

  S?n ph?m tiêu dùng

  S?n ph?m ?i?n t?

  Nh?ng s?n ph?m c?ng nghi?p

  T? ??ng hóa phòng thí nghi?m

  Th?ng tin

  D??c ph?m

  Ch?t bán d?n  Model s?n ph?m

  C8-A1401S


  Ph??ng th?c l?p ??t


  ?? bàm/ treo tr?n/ treo t??ng


  ?? t? do chuy?n ??ng

  6


  Ph?m vi ho?t ??ng l?n nh?t


  ?i?m P, t? trung tam 1-5

  1400 mm


  B? m?t m?t bích c? tay

  1480 mm


  T?c ?? di chuy?n t?i ?a


  Kh?p 1

  200°/s


  Kh?p 2

  167°/s


  Kh?p 3

  200°/s


  Kh?p 4

  450°/s


  Kh?p 5

  450°/s


  Kh?p 6

  720°/s


  Tr?ng l??ng máy (kh?ng g?m cáp)

  62 kg (IP:66 kg)


  ?? l?p l?i ??nh v?


  Kh?p 1-6

  ±0.05 mm


  Ph?m vi chuy?n ??ng t?i ?a


  Kh?p 1

  ±240°


  Kh?p 2

  -135°~+55°


  Kh?p 3

  -61°~+202°


  Kh?p 4

  ±200°


  Kh?p 5

  ±135°


  Kh?p 6

  ±360°


  T?i tr?ng


  Tiêu chu?n

  3 kg


  L?n nh?t

  8 kg


  Th?i gian tu?n hoàn

  1 kg

  0.53  Giay

  5 kg

  0.62 秒Giay

  8 kg

  0.72 秒Giay


  Momen quán tính cho phép


  Kh?p 4

  0.47 kg·m2


  Kh?p 5

  0.47 kg·m2


  Kh?p 6

  0.15 kg·m2


   

  Tiêu th? ?i?n n?ng ??ng c?


  Kh?p 1

  1000 W


  Kh?p 2

  750 W


  Kh?p 3

  400 W


  Kh?p 4

  100 W


  Kh?p 5

  100 W


   Kh?p 6

  100 W


  Tr? v? v? trí ban ??u


  Kh?ng c?n tr? l?i v? trí ban ??u


  ???ng ?i?n s? d?ng


  15 chan (??u n?i D-Sub), 8 chan (??u n?i RJ45), 6 chan (c?m bi?n áp su?t)


  ???ng khí s? d?ng

  ?6mm×2

  Ch?u áp:0.59 Mpa(6 kgf/cm2)(89 psi)


  M?i tr??ng l?p ??t


  Lo?i tiêu chu?n (IP40)/phòng s?ch *2 và ch?ng t?nh ?i?n/IP67


  B? ?i?u khi?n

  RC700-A


  Tiêu chu?n an toàn

  CE,KC,UL


  ?? xu?t s?n ph?m liên quan

  <
  • Máy b?n vít t? ??ng tr?c tuy?n v? sau TV tinh th? l?ng LED

  • Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoài

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Robot b?n vít b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ng

  >
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区