t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Day chuy?n ?óng gói s?n ph?m bán thành ph?m

  M? t?:

  1. Kho?ng cách c?a m?-?un c?c hút có th? ???c ?i?u ch?nh t? ??ng theo kích th??c c?a s?n ph?m và kho?ng cách trung tam.

  2. Chi?u dài c?a day chuy?n là 15m, chi?u r?ng là 3,5m và chi?u cao c?a bàn là 900+/- 20 mm.

  3. Chi?u r?ng tay k?p thùng c?a robot có th? ?i?u ch?nh lên t?i 600mm.

  4. BDP x?p pallet 1 hút 2;

  5. X? ly th? c?ng các s?n ph?m ?? ???c x?p thành pallet, sau ?ó ??t ?? gi?y.

  6. Các thùng r?ng ?? b?c hàng c?n ??m b?o ???c m? n?p ra bên ngoài, và n?p ch?ng b?i kh?ng ???c ?nh h??ng t?i b? ph?n g?p c?a s?n ph?m.


  H??NG D?N QUY TRìNH X? LY KHI NGUYêN LI?U KH?NG ??U

  GI?I THI?U C?U T?O T?NG TH? C?A MáY B?N VíT T? ??NG

  VIDEO ?NG D?NG

  Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

  Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
  Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
  Máy hàn
  Máy hàn
  P1040712 kéo hàn
  P1040712 kéo hàn
  ?ng d?ng vít
  ?ng d?ng vít
  máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
  máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
  máy vít am thanh
  máy vít am thanh
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
  ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

  GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NG TY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

  C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n,
  có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

  C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
  B?ng phát minh sáng ch?
  B?ng phát minh sáng ch?
  B?ng phát minh sáng ch?
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区