t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

  查看分類

  Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

  Liên h?

  ?u ?i?m c?a thi?t b? b?n vít t? ??ng ki?u ?? bàn c?a OKATA Qu?ng ??ng

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:43:12  L??t xem: 2992
  ?u ?i?m c?a thi?t b? b?n vít t? ??ng ki?u ?? bàn c?a OKATA Qu?ng ??ng

  Thi?t b? máy vít khóa t? ??ng hi?n ?ang ???c s? d?ng r?t r?ng r?i trên th? tr??ng, vi?c s? d?ng thi?t b? máy vít có th? giúp doanh nghi?p gi?m chi phí lao ??ng t??ng ??i tr?c ti?p, bay gi? nhi?u doanh nghi?p s? quan tam ??n vi?c s? d?ng máy vít khóa t? ??ng lo?i máy tính ?? bàn, l?i th? c?a ?ng là nh? g?n, ho?t ??ng ??n gi?n, c?ng thu?n ti?n ?? ??a vào day chuy?n l?p ráp, có th? gi?m 3-4 chi phí lao ??ng cho doanh nghi?p, có th? nói là r?t hi?u qu?. Trên th? tr??ng hi?n nay, chúng ta có th? th?y t?t c? các lo?i thi?t b? máy móc t? ??ng, ch?ng h?n nh?: chúng ta th??ng th?y cho các s?n ph?m vít t? ??ng trên máy móc thi?t b? khóa vít t? ??ng, lo?i c?a nó là r?t nhi?u, có máy khóa vít c?m tay, máy tính ?? bàn t? ??ng khóa vít máy, sàn t? ??ng khóa vít máy, phi tiêu chu?n t? ??ng khóa vít máy và nh? v?y. Khi l?a ch?n, khách hàng c?ng có th? l?a ch?n thi?t b? máy vít phù h?p v?i nhu c?u c?a mình, nh?ng hi?n nay r?t nhi?u khách hàng ch? y?u mua thi?t b? máy vít v?n là máy vít t? ??ng khóa trên bàn, v?y máy vít t? ??ng khóa trên bàn có ?u ?i?m gì? ?? cho nhi?u khách hàng nh? v?y thích mua s?m, sau ?ay ??n gi?n nói cho m?i ng??i bi?t máy khóa vít t? ??ng ki?u bàn

  Có ?u ?i?m gì?

  1, v?t li?u b? m?t c?a thi?t b? ???c s? d?ng ?? th?c hi?n t??ng ??i hóa trong s? xu?t hi?n t?ng th? và ch?t l??ng có m?t s? ??m b?o t?t, v? c? b?n s? xu?t hi?n c?a thi?t b? trong vòng 5-6 n?m s? kh?ng x?y ra b?t k? s? c? nào do c?u trúc bên ngoài.

  2. Tính ?n ??nh t??ng ??i t?t, kh?ng k?t v?t li?u, cho dù kh?ng t?t d?n ??n k?t v?t li?u, nhan viên kh?ng chuyên nghi?p c?ng có th? gi?i quy?t k?t v?t li?u trong vòng vài giay.

  3, kh? n?ng áp d?ng m?nh m?, thay th? s?n ph?m m?i ch? c?n thay ??i v?t c?, ch??ng trình thanh toán khóa cho m?i b? s?n ph?m có th? ???c thi?t l?p khác nhau, có th? khóa m?t thi?t b? máy vít cho nhi?u s?n ph?m.

  4, hi?u qu? cao, nói chung 1-1,5 giay ?? ch?i m?t ?c vít, kh?ng c?n l?y ?c vít, ch? c?n ??t s?n ph?m vào thi?t b? ?i?u tr? ?? v?n hành.

  5, n?u thi?t b? tr??t r?ng kh?ng cho ?n: xo?n kh?ng ??t ???c trong d? án thanh toán khóa, vít kh?ng ???c g?i ?i, ?? ng?n ch?n hi?n t??ng k?t trong mi?ng l?.

  6. Trên thi?t b? cung c?p có c?m ?ng ??a nguyên li?u, sau khi khóa tr? xong m?t viên thì ??a m?t viên, s? kh?ng xu?t hi?n tình hu?ng l?p l?i ??a nguyên li?u.

  7, nó có th? làm gi?m 3-4 c?ng nhan vít khóa tr? c?ng vi?c, ?? ??t ???c s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng, r?t t?t ?? gi?m c??ng ?? lao ??ng nhan t?o ?? nang cao hi?u qu? s?n xu?t c?a doanh nghi?p.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区