t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

  查看分類

  Ki?n th?c v? day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa

  Liên h?

  D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

  Ngày ??ng:2021-09-23 11:45:23  L??t xem: 2574
  D?Y CHUY?N S?N XU?T TAI NGHE T? ??NG HóA C?A C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

  M? t? tóm t?t day chuy?n s?n xu?t tai nghe:

  1、Thi?t k? tiêu chu?n hóa và m?-?un hóa: th?c hi?n s?n xu?t linh ho?t và m? r?ng linh ho?t ti?p sau trong day chuy?n s?n xu?t 

  2、S? d?ng cánh tay robot: ?? ??t ???c s? t? ??ng hóa và trí tu? hóa trong s?n xu?t (th?c hi?n ???c vi?c truy?n tin t?c và truy?n s? li?u gi?a các thi?t b?).

  3、Thi?t k? ph? bi?n: Workstation (Máy tr?m) có ??t tr??c ph?m vi kích th??c s?n ph?m và trong ph?m vi kích th??c này thi?t b? ??u có th? s? d?ng ???c

  4、Thi?t k? ki?u máy tr?m: M?t máy tr?m hoàn thành vi?c s?n xu?t m?t ho?c nhi?u trình t? và m?t day chuy?n s?n xu?t bao g?m nhi?u máy tr?m.

  5、??ng b? tiêu chu?n hóa v?t li?u:

  Cánh tay robot g?p và s?p x?p nhanh chóng, ti?t ki?m th?i gian( c?i thi?n tiêu chu?n hóa cách l?u tr? v?t li?u hi?n có và tiêu chu?n hóa v?t li?u khi thi?t k? nghiên c?u s?n ph?m m?i)

  6、Thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u (thi?t k? th?ng nh?t khu v?c lên li?u ? phía ngoài cùng c?a thi?t b?, thu?n ti?n cho nhan viên b? sung nguyên li?u)


  Ghi chú:

  1.T?m ng?n ???c c?ng nhan ??t vào bàn nang, sau khi giác mút dính l?y 1 PCS t?m ng?n, bàn nang ??a m?t v?t li?u lên, cho ??n khi bàn nang kh?ng còn t?m ng?n nào, tay robot l?y m?t t?m ng?n c?a b? máy khác, c?ng nhan ??n b? sung li?u

  2.Có hai máy v?n chuy?n v?t li?u, sau khi tay robot g?p ? bàn nang m?t kh?ng có t?m ng?n nào, s? ti?p t?c g?p v?t li?u ? bàn nang khác, c?ng nhan v?n chuy?n li?u cho bàn nang tr?ng, t?m ng?n thi?t k? ph??ng pháp b? sung li?u là ki?u n?p , thu?n ti?n cho c?ng nhan có th? b? sung li?u mà kh?ng c?n d?ng máy


  Quy trình làm vi?c:

  1.Sau khi dán nh?n m?t bên ngoài h?p, di chuy?n ??n v? trí ?óng gói trung chuy?n s?n ph?m

  2.Giác hút cánh tay robot tr?c Z hút phía ?áy t?m ng?n b? vào trong h?p, ti?p t?c g?p 4PCS s?n ph?m vào trong h?p , r?i hút ??nh t?m ng?n ??t vào h?p

   

  Trang sau: Trang cu?i
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区